1. ALGEMEEN.

1.1. Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders en van bv TOOLS@WORK uitgaande offertes en leveringen. De uitvoering van de bestelling gebeurt aan de hand van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van de bv TOOLS@WORK, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld of zelfs indien deze voorzien dat ze voorrang hebben op deze algemene voorwaarden. Een eventuele afwijking van de algemene verkoopsvoorwaarden zal slechts tegenstelbaar zijn aan de bv TOOLS@WORK wanneer deze afwijking schriftelijk en uitdrukkelijk door haar werd aanvaard. De in de catalogi, folders… opgenomen aanduidingen omtrent gewicht, afmetingen, vermogen, prijs en andere feitelijke gegevens zijn slechts indicatief. Zij worden slechts bindend wanneer daaromtrent een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld. Bestellingen worden slechts als aanvaard beschouwd na de schriftelijke bevestiging van bv TOOLS@WORK of na conforme uitvoering. Eventuele technische wijzigingen zijn voorbehouden. Bij wijzigingen in vorm of kleur, ingevolge modernisering of verdere ontwikkeling, levert bv TOOLS@WORK het recentste model. De goederen worden geleverd in de door bv TOOLS@WORK opgegeven verpakkingseenheid. De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van enige andere clausule.

1.2. In het geval dat commerciële of administratieve toegevingen onttrokken worden aan de bv TOOLS@WORK zal de bestelling geannuleerd worden. Het gedeelte van het uitgevoerde werk of van de geleverde goederen zal desondanks gefactureerd worden. In geval van overmacht heeft bv TOOLS@WORK het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en intresten enz. kan doen gelden.

Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van bv TOOLS@WORK, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, of meer dan 5% duurder maken dan op het ogenblik van het sluiten van het contract, zoals onder meer, maar niet beperkt tot onderbreking van de bevoorrading van grondstoffen, staking, lock-out, machinebreuk, brand en vertragingen in productie of transport om welke reden dan ook, import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van de overheid.

1.3. Elke annulering of wijziging van bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren binnen 5 werkdagen vanaf orderdatum. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de bv TOOLS@WORK. In geval van annulering na begin van uitvoering van de bestelling is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van de bv TOOLS@WORK om de werkelijk door haar geleden schade te bewijzen en te verhalen op de koper.

2. PRIJZEN.

2.1. De prijzen zijn in Euro en exclusief B.T.W.. Zij worden – behoudens hetgeen in artikel 2.2 hierna wordt vermeld – slechts bindend als zij door bv TOOLS@WORK uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd met vermelding van geldigheidsduur. Indien de koper na het sluiten van de overeenkomst bijzondere wensen kenbaar maakt betreffende verpakking, wijze of termijn van aflevering, en bv TOOLS@WORK aan deze wensen voldoet, dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

2.2. De prijzen zijn zoals deze worden vermeld in de schriftelijke bevestiging van bestelling door bv TOOLS@WORK, tenzij bv TOOLS@WORK zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn variabele en/ of vaste kosten ten gevolge een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, onverwachte verhogingen van internationale wisselkoersen,…) of ten gevolge van een prijswijziging door de leverancier van bv TOOLS@WORK, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

2.3. Zelfs indien de bestellingen of contracten verschillende stukken of elementen betreffen, wordt de bestelling als één en ondeelbaar beschouwd.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST: AANVAARDING OPDRACHT – BESTELLING

3.1. Tenzij anders bepaald zijn de offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag 30 kalenderdagen. Deze offertes zijn slechts bindend indien de aanvaarding door de koper TOOLS@WORK bereikt binnen deze vooropgestelde termijn. Wijzigingen aangebracht aan de offertes zijn slechts geldig indien zij door TOOLS@WORK schriftelijk werden aanvaard.

3.2. Voor de totstandkoming van de overeenkomst dient de koper een exemplaar van de offerte en onderhavige voorwaarden te dagtekenen en te ondertekenen en terug te bezorgen aan TOOLS@WORK. De overeenkomst komt definitief tot stand na orderbevestiging door de opdrachtnemer.

4. LEVERINGEN.

De goederen worden geacht in de magazijnen van bv TOOLS@WORK te zijn in ontvangst genomen en aanvaard. De risico-overdracht vindt tevens plaats in de magazijnen van bv TOOLS@WORK. Vanaf voormelde levering zijn alle risico’s met betrekking tot de goederen volledig voor de koper. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs bij franco verzending. De koper dient zich voor eventuele schadegevallen te verzekeren.

5. BETALINGSVOORWAARDEN.

5.1. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur contant, dan wel middels overschrijving uiterlijk op de vervaldag op één van de rekeningnummers vermeld op de voorzijde van de factuur betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de bv TOOLS@WORK. Het bedrag dat wordt vermeld op de factuur dient netto te worden betaald. Disconto- en bankkosten zijn ten laste van de koper. De betalingen via overschrijving dienen het klantennummer evenals het nummer van de betrokken factuur te vermelden.

5.2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met een schadebeding van 10% op het factuurbedrag, dit met een minimum van 100 EUR. Daarenboven is een moratoire intrest verschuldigd ten bedrage van de intrest voorzien in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties d.d. 02/08/2002, en dit vanaf de niet-betaling van de factuur op de vervaldag. Deze verhogingen zijn verschuldigd van rechtswege, zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist, en onverminderd het recht van de bv TOOLS@WORK om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Deze verhogingen blijven verschuldigd zelfs indien de koper laattijdig overgaat tot regeling van het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

5.3. De gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar en behoudt de bv TOOLS@WORK zich het recht voor om alle verdere bestellingen en leveringen op te schorten zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling 5.4. Het trekken en/of aanvaarden van wissels, of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

5.5. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7 moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst.

6. EIGENDOMSOVERDRACHT – EIGENDOMSVOORBEHOUD.

6.1. De goederen blijven eigendom van de bv TOOLS@WORK tot volledige betaling door de koper van al hetgeen als tegenprestatie van de door de bv TOOLS@WORK geleverde goederen of te leveren goederen verschuldigd is, met inbegrip van de hoofdsom, intresten, kosten en andere schadevergoedingen.

6.2. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom, draagt de koper tot op de datum van volledige betaling het risico voor eventuele schade die de goederen zouden kunnen ondergaan of veroorzaken voor om het even welke reden en het risico op verlies/vernietiging van de goederen, en dit vanaf het ogenblik van de levering zoals bepaald in artikel 3.

7. LEVERINGTERMIJNEN.

7.1. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van verzending van de orderbevestiging door bv TOOLS@WORK. Deze termijnen zijn louter indicatief en volkomen vrijblijvend. Vertragingen in de leveringen geven de koper niet het recht om de goederen te weigeren voor levering, of om over te gaan tot annulering van de verkoop, het eisen van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Expreszendingen of zendingen per taxipost gebeuren enkel op uitdrukkelijk verzoek van de koper mits betaling van de bijkomende kosten. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

8. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID.

8.1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. De in ontvangst name van de goederen dekt de zichtbare gebreken alsook de conformiteit van het geleverde met het bestelde zowel op vlak van kwaliteit als kwantiteit. Ook het aanwenden van de goederen zal worden beschouwd als een aanvaarding van de geleverde goederen. Enkel schriftelijke en gemotiveerde klachten omtrent de niet-conformiteit of zichtbare gebreken worden aanvaard binnen de 48 uur na levering. Er wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de goederen inmiddels niet in behandeling mogen genomen zijn.

8.2. Verborgen gebreken dienen met bekwame spoed en binnen redelijke termijn te zijn opgespoord. Zij dienen binnen de 48 uur na ontdekking van het gebrek, en ten laatste zes maanden na de levering, per aangetekend schrijven aan de bv TOOLS@WORK ter kennis te worden gebracht.

De aansprakelijkheid van bv TOOLS@WORK is in ieder geval beperkt tot maximum de waarde van het geleverde goed, exclusief BTW en kosten, waarbij bv TOOLS@WORK zich steeds het recht voorbehoudt om ofwel de goederen of de defecte/gebrekkige onderdelen ervan te vervangen ofwel te herstellen. De vrijwaringplicht van bv TOOLS@WORK m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich in geen geval verder uit dan deze van onze leveranciers.

8.3. De waarborg van bv TOOLS@WORK omvat niet de gevolgen van gewone sleet, noch die van ongewone sleet, van onvoldoende onderhoud of van foutieve bediening. Goederen kunnen enkel worden teruggestuurd na voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de bv TOOLS@WORK. De gegeven waarborgen betreffen uitsluitend constructiefouten of gebreken aan machines. De verantwoordelijkheid van bv TOOLS@WORK kan niet ingeroepen worden inzake vergoeding van indirecte schade die de koper zou lijden, zoals onder meer doch niet beperkt tot: de schade geleden door stilstand van machines of disfunctioneren van een bedrijf ingevolge constructiefouten of gebreken, financieel en economisch verlies, winstderving, storing van de planning, verlies van cliënteel, verhoging van de algemene kosten, aantasting van de reputatie …. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

9. WAARBORGEN.

9.1. Indien het vertrouwen van de bv TOOLS@WORK in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/ of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/ of onmogelijk maken, behoudt de bv TOOLS@WORK zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de bv TOOLS@WORK zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het forfaitaire bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 1.3. laatste alinea.

10. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN.

10.1.Alle geschillen die mochten rijzen betreffende het ontstaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze algemene voorwaarden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar de bv TOOLS@WORK haar zetel heeft onverminderd het recht te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder. Deze rechtbanken worden door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing zijn.